Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Private conversation. Go take yourself for a walk.
— Regina Mills aka queen of shade.
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Play fullscreen
Seriously, how can one not love her. 
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
   
Reposted bylalunaszaaatanilovegreentoskalattethe-impossible-girlheadachechopinfeldziarzblack-angellittlebadger
8008 0060 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
6544 dccc
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Przyjmij radę od człowieka, który odrzucał każdą sposobność na szczęście, bo wiecznie było mu mało. Jeśli masz je w zasięgu ręki, jeśli wiesz, gdzie je znajdziesz i z kim... to biegnij po nie, chwyć i nigdy nie puszczaj.
— Once upon a time
Reposted frommefir mefir
(...) tak naprawdę pragnąłem szczęścia, a gdy je miałem... nie poznałem się na nim.
— Once upon a time
Reposted frommefir mefir
Nie wypada pytać kogoś, co ma w sercu, póki nie uleczy się własnego, co nie?
— Once upon a time
Reposted frommefir mefir
7263 f843
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
6431 6313 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
5881 c5f4 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
   
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
8943 ab82
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
7847 bdea
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
9446 0534
Regina Mills. How dare you?!
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
      
Reposted fromcelebs celebs
6051 3da5
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
      

lieutenantducklings:

Emma Swan + I’m jealous of your hair (Season 4A Edition)

Reposted bypheebsthe-impossible-girllalunaatrantafremdeelentariemerrgingerredheadcaptainwenchthe-impossible-girlthe-impossible-girlblack-angel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl